Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna:
Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de
Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal­Economische Raad en treden in
werking per 1 juni 2014.
Inhoudsopgave:
Artikel 1 ­ Definities
Artikel 2 ­ Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 ­ Toepasselijkheid
Artikel 4 ­ Het aanbod
Artikel 5 ­ De overeenkomst
Artikel 6 ­ Herroepingsrecht
Artikel 7 ­ Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 ­ Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 ­ Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 ­ Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 ­ De prijs
Artikel 12 ­ Nakoming en extra garantie
Artikel 13 ­ Levering en uitvoering
Artikel 14 ­ Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 ­ Betaling
Artikel 16 ­ Klachtenregeling
Artikel 17 ­ Geschillen
Artikel 18 ­ Branchegarantie
Artikel 19 ­ Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 ­ Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Schade moet gemeld worden binnen 24 uur na ontvangst en alvorens montage.

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
  inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze
  zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een
  derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden
  met zijn handels­, bedrijfs­, ambachts­ of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
  diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel ­ waaronder ook begrepen e­mail ­ dat de
  consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,
  op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode
  die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde
  reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien
  van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten,
  (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de
  consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op
  afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
  voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
  Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden
  gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
  dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
  Artikel 2 ­ Identiteit van de ondernemer
  Naam ondernemer: N.
  Handelend onder de naam/namen:
  ­ Burgonderdelen.nl
  Vestigingsadres:
  Tasveld 24
  3417 XS montfoort
  Telefoonnummer: 0682446968
  Bereikbaarheid:
  Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
  Mailadres: info@burgonderdelen.nl
  KvK­ nummer: 58208860
  Btw ­nummer: NL001234426B37
  Artikel 3 ­ Toepasselijkheid
 13. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
  elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 14. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
  is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
  welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op
  verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 15. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
  vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
  gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
  waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
  en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
  kosteloos zullen worden toegezonden.
 16. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product­ of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  Artikel 4 ­ Het aanbod
 17. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 18. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
  een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave
  van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of
  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 19. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
  en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Artikel 5 ­ De overeenkomst
 20. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
  gestelde voorwaarden.
 21. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,
  kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 22. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
  van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan
  betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 23. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders ­ op de hoogte stellen of de consument
  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
  belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
  ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet
  aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan
  de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 24. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
  consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen:
  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
  klachten terecht kan;
  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
  uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
  voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,
  aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
  heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
  herroeping.
 25. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op
  de eerste levering.
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij producten:
 26. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
  gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
  ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
  opgave van zijn reden(en) verplichten.
 27. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door
  de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
  of:
  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
  ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
  bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van
  meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
  dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of
  het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
  bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
  derde, het eerste product heeft ontvangen.
  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 28. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
  digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder
  opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden
  van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 29. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
  overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
  drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 30. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de
  bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de
  vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 31. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument
  heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke
  bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die
  informatie heeft ontvangen.
  Artikel 7 ­ Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 32. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om
  de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
  hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat
  in een winkel zou mogen doen.
 33. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
  gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in
  lid 1.
 34. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
  ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
  Artikel 8 ­ Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 35. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
  bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
  ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 36. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
  melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
  gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het
  product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht
  genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 37. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
  mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies.
 38. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht
  ligt bij de consument.
 39. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
  ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de
  ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
  terugzending niet te dragen.
 40. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting
  van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop
  zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de
  bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan
  dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van
  herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 41. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van
  water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt
  volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor
  herroeping niet heeft verstrekt, of;
  de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of
  levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
  verzocht.
 42. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op
  een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het
  beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
  toestemming; of
  de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 43. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
  overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
  Artikel 9 ­ Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 44. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
  mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
  ontvangstbevestiging.
 45. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
  leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
  product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de
  herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
  wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont
  dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 46. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
  gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is
  kosteloos voor de consument.
 47. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
  goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
  duurdere methode niet terug te betalen.
  Artikel 10 ­ Uitsluiting herroepingsrecht
  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
  maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst, heeft vermeld:
 48. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
  markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
  kunnen voordoen
 49. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
  wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door
  de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
  mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een
  veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud
  en/of diensten af te nemen;
 50. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
  consument; en
  de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
  ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 51. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 52. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
  overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan
  voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 53. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
  bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 54. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd
  zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de
  consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 55. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 56. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
  geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
  verbroken;
 57. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
  producten;
 58. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
  overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en
  waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
  ondernemer geen invloed heeft;
 59. Verzegelde audio­, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling
  na levering is verbroken;
 60. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 61. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
  consument; en
  de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
  Artikel 11 ­ De prijs
 62. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
  van veranderingen in btw-tarieven.
 63. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
  geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
  schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
  aanbod vermeld.
 64. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 65. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
  de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 66. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  Artikel 12 ­ Nakoming overeenkomst en extra garantie
 67. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
  ander dan normaal gebruik.
 68. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
  garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond
  van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is
  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 69. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
  toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
  vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  Artikel 13 ­ Levering en uitvoering
 70. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
  nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
  aanvragen tot verlening van diensten.
 71. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
  gemaakt.
 72. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
  vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
  binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien
  de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
  nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
  om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 73. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
  betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 74. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
  het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.
  Artikel 14 ­ Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging:
 75. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
  allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 76. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
  allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 77. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip
  of in een bepaalde periode;
  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
  bedongen.
  Verlenging:
 78. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
  stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 79. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
  en die strekt tot het geregeld afleveren van dag­ nieuws­ en weekbladen en tijdschriften
  stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
  consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 80. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
  verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de
  overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren
  van dag­, nieuws­ en weekbladen en tijdschriften.
 81. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
  dag­, nieuws­ en weekbladen en tijdschriften (proef­ of kennismaking abonnement) wordt
  niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef­ of
  kennismakingsperiode.
  Duur:
 82. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
  jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand
  opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
  overeengekomen duur verzetten.
  Artikel 15 ­ Betaling
 83. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen
  de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
  ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen
  na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van
  een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
  overeenkomst heeft ontvangen.
 84. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
  voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer
  vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande
  de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
  vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 85. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan de ondernemer te melden.
 86. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
  door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument
  een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
  voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14­dagen­termijn, over het nog
  verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de
  door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
  incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10%
  over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum
  van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
  bedragen en percentages.
  Artikel 16 ­ Klachtenregeling
 87. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 88. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
  ingediend bij de ondernemer.
 89. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
  meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 90. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
  ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van
  Thuiswinkel.org http://www.thuiswinkel.org/. De klacht wordt dan zowel naar de
  betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 91. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
  onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling.
  Artikel 17 ­ Geschillen
 92. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 93. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering
  van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
  producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de
  consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
  Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (http://www.sgc.nl/).
 94. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
  consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 95. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de
  datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een
  andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden
  gemaakt.
 96. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de
  ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de
  ondernemer.
 97. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de
  consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan
  verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil
  laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze
  van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd
  het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 98. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld
  in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over ­ons/commissie/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij
  wege van bindend advies.
 99. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien
  aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is
  geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de
  commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 100. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting
  Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
  Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen
  betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de
  Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de
  andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
  Artikel 18 ­ Branchegarantie
 101. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
  Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies
  binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen.
  Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand
  is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot
  maximaal een bedrag van €10.000,­ per bindend advies, wordt dit bedrag door
  Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,­ per
  bindend advies, wordt €10.000,­ uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een
  inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 102. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep
  hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan
  Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,­,
  wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van
  €10.000,­ uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen
  naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
  Artikel 19 ­ Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
  nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
  een duurzame gegevensdrager.
  Artikel 20 ­ Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
 103. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de
  Consumentenbond.
 104. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende
  wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de
  looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
  Thuiswinkel.org
  www.thuiswinkel.org
  Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
  Postbus 7001, 6710 CB Ede
  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
  Modelformulier voor herroeping
  (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
  Aan: [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
  Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroept/herroepen
  Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  [Naam consumenten(en)]
  [Adres consument(en)]
  [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is